U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na Skupštini održanoj dana 25.11.2016. godine u Novom Sadu, Skupština Strukovnog udruženja policije, usvaja izmenjen i dopunjen:

Statut
Strukovnog udruženja policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs "


Oblast ostvarivanja ciljeva
Član 1.

1) Strukovno udruženje policije (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, strukovno, nevladino i nedobitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja policijske struke i nauke, negovanja tradicije, istorije i kulture srpskog naroda, promovisanje demokratije, ljudskih prava, obrazovanja, zaštite životne sredine, sporta i zdravog života u celini, kao i ostvarivanje ciljeva određenim ovim statutom.

Naziv i sedište
Član 2.

1) Pun naziv Udruženja je: Strukovno udruženje policije „dr Rudolf Arčibald Arčibald Rajs“
2) Skraćeni naziv Udruženja je: Strukovno udruženje policije — SUP.
3) Naziv udruženja na engleskom jezikuje: Professional police association.
4) Sedište Udruženja je u Novom Sadu.
5) Društvo svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.
6) Društvo uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima, ustanovama, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Ciljevi, zadaci i aktivnosti Udruženja
Član 3.


Ciljevi i zadaci Udruženja su:
• afirmacija i promovisanje policije, kriminalistike i kriminologije kao struke i nauke; negovanje tradicije policije;
• davanje stručnog doprinosa u vladavini prava i borbi protiv svih oblika kriminaliteta u cilju podizanja stanja bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;
• uspostavljanje nezavisnog i samostalnog položaja policijskih službenika i zaposlenih u ministarstvu unutrašnjih poslova;
• zaštita dostojanstva i podizanje ugleda policijskih službenika i zaposlenih u ministarstvu unutrašnjih poslova;
• Promocija I implementacija evropskih standard,
• Razvoj bezbednosne structure I reforma sistema bezbednosti,
• Zaštita ljudskih I manjinskih pravanj,
• Smanjivanje nasilja,
• Poboljšanje položaja mladih
• poboljšanje materijalnog položaja policijskih službenika i zaposlenih u ministarstvu unutrašnjih poslova;
• unapređenje, donošenje i primena propisa o organizaciji i radu policije i propisa koji se tiču bezbednosti građana Republike Srbije;
• pomaganje i učešće u edukaciji, stručnom osposobljavanju i usavršavanju policijskih službenika i zaposlenih u ministarstvu unutrašnjih poslova;
• podsticanje naučno-istraživašsog rada u svim oblicima i oblastima kriminologije, kriminalistike i policijske profesije;
• učešće i pomaganje u nastavnom, naučnom i stručnom radu institucijama i ustanavama na kojima se izučava policijska, kriminološka, kriminalistička pravna i bezbednosna nauka;

Aktivnosti kojima Udruženje ostvaruje ciljeve i zadatke su:
• okupljanje istaknutih stručnjaka iz oblasti policijsko-bezbednosnih nauka, vojnih, i pravnih nauka, diplomiranih oficira policije, kriminalista, pravnika, menadžera bezbednosti;
• zalaganje za poštovanje Ustava i zakona i ostalih pozitivno pravnih podzakonskih akata;
• zalaganje za odgovarajući društveni i materijalni položaj policijskih službenika i zaposlenih u ministarstvu unutrašnjih poslova;
• organizovanje i sprovođenje stručnih seminara, savetovanja, istraživanja, anketa i drugih oblika stručnog usavršavanja.
• pokretanje inicijativa za donošenje, izmene i dopune Ustava, Zakona i drugih propisa i opštih akata, posebno onih koji se odnose na policijske službenike i zaposlene u ministarstvu unutrašnjih poslova;
• zalaganje za odgovarajuće učešće članova Udruženja u pripremanju Ustava i zakona, posebno onih koji se odnose na policijske službenike i zaposlene u ministarstvu unutrašnjih poslova;
• podsticanje saradnje između članova Udruženja;
• podsticanje saradnje između Udruženja, institucija i ustanova na kojima se izučava policijska, kriminološka, kriminalistička i bezbednosna nauka;
• organizovanje i učešće na naučnim, stručnim seminarima, savetovanjima, tribinama, predavanjima i drugim oblicima stručnih skupova radi unapređivanja sadržaja policijskih, kriminoloških, kriminalističkih pravnih i bezbednosnih nauka;
• saradnja sa sredstvima javnog informisanja radi objektivnog i pravovremenog izveštavanja javnosti o svim pitanjima iz oblasti i interesa ministrastva unutrašnjih poslova;
• izdavanje stručnih i naučnih publikacija i saradnja u izdavanju publikacija drugih izdavača od interesa za policiju i MUP;
• izražavanje opštih stavova, mišljenja i saveta u vezi sa aktuelnom problematikom i bitnim pitanjima ministarstva unutrašnjih poslova i opšte bezbednosti.
• promovisanje ideje tolerancije i uzajamnog poštovanja među verskim i nacionalnim grupama u Republici Srbiji kroz obrazovanje i edukaciju.
• ostale aktivnosti kojima mogu da se ostvare ciljevi Udruženja.

Simbol vizuelnog identiteta (logo), pečat, štambilj i zastava Udruženja
Član 4.


1) Udruženje ima svoj logo sledećeg izgleda: osnova logoa je crveno - plavi krug sa zlatnim obodima između kojih stoji zlatnim slovima ispisan tekst: Strukovno udruženje policije i Professional police association. Unutar kruga nalazi se dvoglavi orao u poletu, ispred kojeg je štit sa natpisom SUP, zemaljskom kuglom u sredini od koje se protežu kanelirane linije bele i plave boje i lenta zlatne boje sa godinom 2014.
2) Udruženje ima pečat. Pečat je okruglog oblika prečnika 40mm, crvene boje, obrubljen dvema paralelnim kružnicama debljom i tanjom, međusobno udaljenim 1mm, sa logom iz stava jedan ovog člana.
3) Udruženje ima štambilj pravougaonog oblika veličine 70 x 25 mm, sa istim tekstom kao i pečat Udruženja sa dodatkom prostora za broj delovodnog protokola i za datum.
4) Udruženje ima zastavu odnosa širine 1:2, osnove crvene boje. U sredini zastave nalazi se logo Udruženja iz stava 1. Ovog člana,središnja tačka loga poklapa se sa tačkom u kojoj se seku dijagonale zastave.

Zastupanje i predstavljanje
Član 5


1) Udruženje predstavljaju i zastupaju predsednik Udruženja i izvršni potpredsednik neograničeno u okviru delatnosti Udruženja, predsednik Upravnog odbora i Nadzornog odbora zastupaju Udruženje u okviru delokruga svog rada.
2) Predsednik Udruženja i izvršni potpredsednik su ovlašćeni potpisinici aktata Udruženja.
3) Osobe ovlašćenje za zastupanje:
• Odgovaraju za zakonitost u radu,
• Sklapaju ugovore i preduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Udruženja.
• Obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruženja.

Član 6


1) Udruženje ima status pravnog lica i upisano je kod nadležnog organa u Republici Srbiji.
2) Radi boljeg ostvarivanja ciljeva Udruženja, Udruženje može osnivati podružnice i druge oblike organizovanja.
3) Podružnice iz stava 2 ovog člana nemaju status pravnog lica.
4) Osnivanje i način rada podružnica bliže se reguliše aktom koji donosi Upravni odbor.

Javnost rada
Član 7.


1) Rad Udruženja je javan. Javnost rada Udruženja se osigurava i ostvaruje pravovremenim i potpunim obaveštavanjem članova na sednicama organa Udruženja, putem pošte, ektronske stranice Udruženja, publikacija, saopštenja za javnost, konferencija za medije ili na drugi primeran način.
2) Upravni odbor i predsednik Udruženja staraju se o redovnom obaveštavanju članova i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja.
3) Godišnji izveštaji o aktivnostima i finansijski izveštaji Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
Član 8.


1) Članstvo može biti redovno, pridruženo i počasno.
2) Redovan član Udruženja može biti radnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije,
3) Pridruženi član je lice čijim bi se članstvom povećao ugled Udruženja ili postigli ciljevi Udruženja.
4) Lica iz stava 2. i 3. koja žele da apliciraju za redovnog ili pridruženog člana Udruženja podnese prijavu za učlanjenje Upravnim odboru Udruženja.
5) Odluku o prijemu u redovno članstvo Udruženja donosi Upravni odbor većinom glasova članova Upravnog odbora i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave, a rok za donošenje odluke ne može biti duži od 30 dana.
6) Pridruženi član ne može da bude biran u orgne Udruženja.
7) Počasni član Udruženja može postati ona osoba koja je posebno doprinela ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja, a koja je predložena od strane člana Upravnog odbora.
8) Odluku o prijemu člana u počasno članstvo donosi Upravni odbor većinom glasova.
9) Počasni član ne može da bude biran u organe Udruženja.

Članska karta i članarina
Član 9.

1) Udruženje izdaje člansku kartu čiji izgled i sadržinu određuje Upravni odbor Udruženja.
2) Udruženje vodi evidenciju svojih članova.
3) Članovi udruženja plaćaju članarinu Udruženju.
4) Visinu članarine i način plaćanja određuje Upravni odbor Udruženja.
5) Upravni odbor na predlog predsednika Udruženja može pojedine članove da oslobodi plaćanja članarine.

Prestanak članstva
Član 10.

1) Članstvo u Udruženju članu prestaje
2) istupanjem na osnovu pisane izjave ili činom povratka članske karte.
3) ne plaćanjem članarine,
4) donošenjem konačne odluke o isključenju,
5) smrću,
6) prestankom rada Udruženja.

Isključenje iz članstva
Član 11.


1) Član Udruženja može da bude isključen iz članstva ako učini težu povredu Statuta.
2) Težom povredom Statuta smatra se:
• narušavanje ugleda Udruženja;
• delovanje suprotno ciljevima Udruženja;
• neopravdano izostajanje sa sastanaka organa Udruženja;
• neplaćanje članarine duže od tri meseca od isteka roka u kome je trebala da bude plaćena.
• Nepoštovanje odluka organa Udruženja.

Odluka o isključenju iz članstva Udruženja
Član 12.


1) Odluku o isključenju iz članstva Udruženja donosi Upravni odbor.
2) Protiv odluke o isključenju iz članstva Udruženja član može podneti pisani prigovor Skupštini Udruženja u roku od 8 dana od dana prijema odluke o isključenju.
3) Skupština Udruženja odlučuje o podnetom prigovoru i donosi konačnu odluku o isključenju člana iz Udruženja na prvoj narednoj sednici posle odluke Upravhog odbora o isključenju.
4) Isključeni član ima prava obraćanja Skupštini koja u vezi sa isključenjem donosi konačnu odluku.
5) Do donošenja odluke na prigovor članu Udruženja suspenduju se sva prava.

Prava člana
Član 13.


1) Član Udruženja ima pravo da:
• Bira i bude biran u organe Udruženja;
• učestvuje u aktivnostima Udruženja;
• slobodno daje predloge i pokreće inicijative koje nisu u suprotnosti sa Statutom i osnovnim programskim stavovima Udruženja;
• dobije zaštitu Udruženja ako bude ugrožen zbog obavljanja aktivnosti vezanih za rad Udruženja;
• bude pravovremeno i potpuno informisan o aktivnostima Udruženja i njegovih organa i o materijalno-finansijskom poslovanju Udruženja;
• daje primedbe i predloge u vezi sa aktivnostima Udruženja i radom njegovih organa.

Obaveze člana
Član 14.


1) Član Udruženja je dužan da:
• da se pridržava ovog Statuta,pravilnika i standarda policijske etike;
• poštuje odluke organa Udruženja; • zastupa i ostvaruje ciljeve, stavove i odluke Udruženja u javnosti;
• učestvuje u aktivnostima Udruženja;
• obavlja druge poslove i zadatke koje mu povere organi Udruženja;
• redovno plaća članarinu.

Počasni predsednik Udruženja
Član 15.


1) Status počasnog predsednika Udruženja dodeljuje Upravni odbor, na obrazložen predlog predsednika Udruženja.
2) Prava i obaveze i izgled članske karte za počasnog predsednika određuje Upravni odbor.
3) Svaki član Udruženja može dati inicijativu za imenovanje počasnog predsednika predsedniku Udruženja.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima
Član 16.


1) Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, dotacija i donacija, poklona, zaveštanja, domaćih i pravnih lica, državnog budžeta, pomoć drugih organizacija i udruženja, finansijskih subvencija, savetovanja, seminara, kurseva i na drugi zakonom dozvoljen način.
2) Finansiranje Udruženja ne sme da povredi samostalnost, nezavisnost i ugled članova Udruženja.

Druge delatnosti Udruženja
Član 17.


1) Pretežna delatnost kojom će se Udruženje baviti radi ostvarivanja svojih ciljeva je 85.59 --ostalo obrazovanje.
2) Udruženje može početi sa obavljanjem ove delatnosti nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.
3) Osim ove delatnosti Udruženje će se baviti i ostalim delatnostima za koje nije potrebna posebna saglasnost nadležnih organa.
4) Dobit ostvarena obavljanjem delatnosti iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Organi Udruženja
Član 18.


1) Organi Udruženja su:
• Skupština Udruženja (u daljem tekstu Skupština);
• Predsednik Udruženja (u daljem tekstu Predsednik);
• Upravni odbor Udruženja (u daljem tekstu Upravni odbor);
• Sekretar Udruženja (u daljem tekstu Sekretar);
• Potpredsednici Udruženja (u daljem tekstu potpredsednik);
• Nadzorni odbor Udruženja (u daljem tekstu Nadzorni odbor);
• Počasni predsednik Udruženja (u daljem tekstu počasni predsednik);
• Statutarna komisija.

Skupština Udruženja
Član 19.


1) Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja.
2) Skupštinu čine svi članovi Udruženja.
3) U radu Skupštine učestvuju svi članovi Udruženja, a pravo odlučivanja imaju članovi organa Udruženja i oni koji su odlukama podružnice i poverenika određeni za njihove predstavnika – delegati.
4) Delegati Skupštine su su članovi Organa Udruženja.
5) Svaka podružnica i svako drugo telo za koje je imenovana Poverenik Udruženja zastupljeno je sa jednim delegatom. Broj delegata koji zastupaju Podružnicu proporcionalno se povećava brojem povećanja novih redovnih članova, tako što se na svakih novih 30 redovnih članova, kumulativno povećava za jednog (1) delegata.
6) Na Skupštinu mogu da budu pozvani i da učestvuju u njenom radu i druga lica, bez prava glasa.

Nadležnost Skupštine
Član 20.


1) Skupština:
• usvaja Statu Udruženja;
• bira predsednika, sekretara Udruženja, članove Upravnog odbora do popune, bira članove Nadzornog odbora;
• odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
• razmatra i usvaja godišnji finansijski izveštaj i izveštaje o radu organa Udruženja u skladu sa Statutom;
• odlučuje o statusnim promenama Udruženja i prestanku rada;
• odlučuje o prigovoru člana Udruženja protiv odluke o isključenju Upravnog odbora;
• donosi odluku o dodeli priznanja i nagrada;
• razmatra pitanja u vezi sa aktivnostima Udruženja, zauzima stavove i o njima obaveštava članove i odgovarajuće organe i organizacije.
• Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

Zasedanje Skupštine
Član 21.


1) Zasedanje Skupštine je redovno, vanredno.
2) O zasedanju Skupštine se obaveštavaju svi članovi Udruženja na prigodan način.
3) Skupštinu saziva Izvršni potpredsednik ovog Udruženja na način i u rokovima predviđenim ovim Statutom.
4) Pripremama Skupštine rukovodi organizacioni odbor, kojeg bira Upravni odbor na predlog predsednika Udruženja

Način rada Skupštine
Član 22.


1) Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno više od polovone od ukupnog broja članova.
2) Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja prisutnik članova.
3) Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, izboru predsednika, članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora, Sekretara, statusnim promenama, prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
4) Radom Skupštine rukovodi Izvršni potpredsednik Udruženja koga u odsustvu menja sekretar.
5) Za Predsednika i Sekretara Udruženja izabrani su kandidati koji dobiju većinu glasova od ukupnog broja prisvtnih članova.
6) U slučaju da ima više kandidata za predsednika odnosno sekretara, a ni jedan od njih ne dobije potrebnu većunu glasova, ponavlja se glasanje o dvoje kandidata sa najvećim brojem glasova, u kom slučajuje izabran kandidat koji je dobio veći broj glasova. Ako dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, ponavlja se glasanje o kandidatima sa najvećim brojem glasova, u kom slučaju je izabran kandidat koji je dobio veću broj glasova.
7) Skupština o izboru organa Udruženja odlučuje tajnim ili javnim glasanjem.
8) Skupština Udruženja može razrešiti Upravni odbor i Predsednika Udruženja, i pre isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlašćenja ili ne izvršavaju savesno poverene obaveze.
9) Ukoliko Skupština Udruženja razrešava sve članove Glavnog odbora, Skupština Udruženja tada bira nove s punim mandatom, a ukoliko razrešava pojedine članove glavnog odbora, Skupština Udruženja bira nove članove Upravnog odbora na vreme do isteka mandata u čiji su sastav Glavnog odbora birani.

Predsednik Udruženja
Član 23.


1) Predsednik Udruženja zastupa, rukovodi i predstavlja Udruženje i preduzima radnje u ime i za račun Udruženja.
2) Potpisuje službene isprave Udruženja.
3) Predsednik Udruženja se stara o ostvarivanju ciljeva Udruženja i podnosi predloge i inicijativu organima Udruženja, ima pravo da učestvuje u radu sednica svih organa Udruženja, daje saglasnost Upravnom odboru za odluke u skladu sa Statutom i vrši druge poslove određene ovim Statutom.
4) Predsednik Udruženjaje istovremeno je i član Upravnog odbora.
5) Predsednik Udruženja ima ovlašćenja finansijskog nalogodavca u odnosu na sredstva i imovinu Udruženja.
6) Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.
7) Predsednik je ovlašćen da zahteva raspravljanje o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Upravnog odbora u kom slučaju je predsednik Upravnog odbora u obavezi da zakaže bez odlaganja sednicu Upravnog odbora.
8) Predsednik ima svog zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove sprečenosti.
9) Predsednika Udruženja Skupština Udruženja bira iz redova članova, a način i postupak sprovođenja neposrednih izbora bliže se određuje Pravilnikom o izborima u Udruženju.
10) Predsednik Udruženja bira se na period od 5 godine.
11) Predsednik može ovlastiti redovnog ili počasnog člana Udruženja da u njegovo ime obavlja pojedine poslove iz nadležnosti predsednika.
12) Predsednik obavlja i sve druge poslove koji nisu regulisani ovim Statutom, a u skladu su sa Zakonom.

Potpredsednici Udruženja
Član 24.


1) Potpredsednike Udruženja imenuje predsednik Udruženja na period od 2 godine.
2) Udruženje ima tri potpredsednika, od kojih je jedan izvršni potpredsednik.
3) Poptredsednici pomažu predsedniku Udruženja u njegovom radu.
4) Izvršni potpredsednik u odsustvu ili sprečenosti menja predsednika Udruženja potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja i obavlja sve tekuće poslove iz nadležnosti predsednika.

Sekretar Udruženja
Član 25.


1) Sekretara Udruženja predlaže predsednik, a bira ga Glavni odbor Udruženja.
2) Sekretar Udruženja:
• priprema rad Skupštine i Upravnog obora.
• priprema nacrte predloga opštih akata koje donosi Skupština,
• vodi registar članova,
• vodi zapisnike sa sednica Skupštine, Upravnog odbora,
• obavlja druge poslove i zadatke za potrebe Upravnog odbora,predsednika.
• Sekretar u odsustvu ili sprečenosti menja izvršnog potpredsednika Udruženja, potpisuje sva finansijsa i novčana dokumenta u ime Udruženja i obavlja sve tekuće poslove iz nadležnosti predsednika.

Glavni odbor
Član 26.


1) Glavni odbor Udruženja ima 7 ili 9 članova u zavisnosti od programa rada Udruženja, koji se imenuju na mandatni period od dve godine.
2) Članovi Glavni odbora na prvoj sednici biraju predsednika Upravnog odbora.
3) Predsednik Udruženja, potpredsednici i sekretar su po automatizmu članovi Upravnog odbora i ne mogu biti izabrani za predsednika.
4) Ostale članove Upravnog odbora do popune bira Skupština Udruženja, na predlog predsednika Udruženja.
5) Upravni odbor:
• Donosi i sprovodi program rada Udruženja,
• Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom, ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje,
• Obrazuje i imenuje članove stalnih i drugih tela Udruženja,
• rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
• donosi program rada Udruženja;
• organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
• poverava posebne poslove pojedinim članovima; na predlog Predsednika, imenuje glavnog i odgovornog urednika i članove redakcije časopisa Udruženja;
• donosi odluku o organizovanju stručnih savetovanja, seminara, tribina, predavanja i drugih oblika stručnih aktivnosti Udruženja;
• utvrđuje program međunarodne saradnje i odlučuje o učlanjivanju u međunarodne asocijacije;
• priprema sednice Skupštine;
• odlučuje o načinu organizovanja izdavačke delatnosti;
• utvrđuje godišnji iznos članarine, većinom prisutnih članova;
• odlučuje o dodeljivanju statusa počasnog člana Udruženja;
• odlučuje o dodeljivanju priznanja za doprinos razvoju i unapređenju ciljeva Udruženja;
• donosi finansijski plan i završni račun Udruženja;
• odlučuje o drugim pitanjima za koja, zakonom ili ovim Statutom, nisu ovlašćeni drugi organi Udruženja; i obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva cdruženja i rad organa Udruženja.
6) Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, sem ukoliko za donošenje pojedinih odluka Statutom nije određena kvalifikovana većina. Po potrebi, Upravni odbor može donositi odluke pismenim izjašnjavanjem članova.

Nadzorni odbor
Član 27.


1) Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja.
2) Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana, njih bira Skupština.
3) Mandat članova Nadzornog odbora traje dve godine.
4) Nadzorni odbor kontrolu obavlja najmanje jednom godišnje, i ukoliko utvrdi nepravilnosti o tome bez odlaganja obaveštava Upravni odbor, radi preduzimanja postupaka za njihovo otklanjanje.
5) Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini, kojoj podnosi izveštaj na sednici.

Udruživanje u domaće i strane organizacije
Član 28.


1) Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima, organizacijama i drugim privrednim subjektima i državnim organima kao i organima lokalne samouprave.
2) Udruženje se može udružiti, pristupiti ili učlaniti u druge domaće i međunarodne asocijacije, udruženja, komore i druge slične organizacije.
3) Odluku o udruživanju,učlanjenju,pristupanju odnosno istupanju Udruženja donosi Upravni odbor većinom glasova prisutnih članova.
4) Pristupanje međunarodnoj organizaciji prijavljuje se nadležnom državnom organu kod kojeg je Udruženje registrovano u roku od 30 dana od dana učlanjenja.

Druga privremena tela Udruženja
Član 29.


1) Druga privremena tela Udruženja obavljaju poslove i zadatke za koje su osnovana i o tome podnose pisani izveštaj Upravnom odboru.

Član 30.


1) Stručna grupa (Speciad Interests Group — SIG) je skup dva ili više članova Udruženja koju osnivaju radi razmene iskustva, sticanja znanja i organizovanja zajedničkih aktivnosti na polju određenog, zajedničkog stručnog interesovanja.
2) Pravo na članstvo u Stručnim grupama imaju svi članovi Udruženja i ostvaruju ga prijavljivanjem koordinatoru Stručne grupe.
3) Osnivači Stručne grupe biraju koordinatora, koji u saradnji sa ostalim članovima Stručne grupe planira i realizuje zajedničke aktivnosti i koji jednom mesečno podnosi izveštaj o radu Stručne grupe Predsedniku Udruženja.

Prestanak rada Udruženja
Član 31.


1) Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
2) Odluku o prestanku rada Udruženja donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Udruženja.

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka radaUdruženja
Član 32.


1) U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Član 33.


1) Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 34.


1) Izmene i dopune Statuta usvaja Skupština Udruženja po postupku za njegovo donošenje.
2) Predlog izmene i dopune Statuta Skupštini podnosi Upravni odbor na osnovu sospstvene obrazložene inicijative ili na osnovu obrazložene inicijative pet članova Udruženja.
3) O usvojenim izmenama i dopunama Statuta obaveštava se nadležni organ kod kojeg je Udruženje registrovano u roku od 30 dana od dana usvajanja izmena i dopuna Statuta.

Član 35.


1) Ovaj Statut stupa na snagu usvajanjem od strane Skupštine Udruženja.