Konkurs za upis 400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku!

Predlog za smanjivanje papirologije i racionalizaciju trošenja resursa
februar 11, 2019
Sindikalni duhovi samo traže razlog za oglašavanje – iako znaju da je besmislen!
februar 22, 2019

Konkurs za upis 400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku!

Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović je ranije najavio zapošljavanje novih uniformisanih pripadnika MUP-a i ostao je dosledan u obećanju da će se bezbednost svih građana i njihove imovine u R Srbiji podići na veći nivo zapošljavanjem novog i mladog kadra nakon sprovedene osnovne policijske obuke.

U tom cilju otvoren je Konkurs za obuku novih 400 policajaca u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici za potrebe Grada Beograda.

Trenutno je u Centru za osnovnu policijsku obuku (COPO) 1.241 polaznik koji su raspoređeni u četiri klase i to 17. i 18. klasa primljenih na osnovu Konkursa za osnovnu policijsku obuku objavljenog u januaru 2018. godine i 19. i 20. klasa po Konkursu za osnovnu policijsku obuku objavljenom u junu 2018. godine.

Selekcija kandidata počinje već prilikom predaje prijave, a nastavlja se tokom kvalifikacionog ispita u Centru za osnovnu policijsku obuku (COPO) u Sremskoj Kamenici i specijalističkih lekarskih pregleda u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Beogradu.

U Centru se polaže specifičan kvalifikacioni ispit koncipiran tako da se odaberu kandidati koji imaju potrebne moralne i etičke karakteristike, koji su odličnog zdravlja i fizičkih sposobnosti i koji poseduju veštine i predznanja neophodna za obuku i za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika.

Sve provere su eliminacionog karaktera. To znači da ukoliko kandidat ne zadovolji kriterijume propisane za tu proveru, ne može da ide dalje na sledeći segment kvalifikacionog ispita ili provere, nego biva eliminisan i za njega/nju se kvalifikacioni ispit time i završava.

Prijemni ispit traje tri dana (dva dana u Centru u Sremskoj Kamenici i jedan dan u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Beogradu) i sastoji se u sledećem:

Prvi dan sledi opšti lekarski pregled u COPO-u (uz prijavu kandidati su obavezni da prilože i izvod iz svog zdravstvenog kartona, između ostalog proverava se visina (minimalna visina za muškarce je 170 cm, a za žene 163 cm) i težina kandidata i izračunava BMI/body-mass-index).

Potom sledi provera psihološkog statusa na osnovu psiho-testa koji kandidati rade na računaru uz mogućnost da ga osim na srpskom (ćirilica i latinica) rade i na sledećim jezicima nacionalnih manjina: albanskom, mađarskom, romskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i ukrajinskom jeziku. U okviru ove provere na računaru se radi i test opšte informisanosti.
Isti dan vrši se i provera jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika koja se sastoji iz testa prvopisa koji se radi na računaru i pisanja sastava odnosno izveštaja na zadatu temu.

Drugi dan selekcionog postupka takođe se odvija u Centru i tom prilikom se vrši provera bazično-motoričkog statusa (fizičke spremnosti), potom intervju – razgovor kandidata sa četvoročlanom komisijom.

Kandidate koji uspešno prođu sve prethodne etape provera u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, narednog radnog dana (treći dan) očekuju specijalistički lekarski pregledi u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, Durmitorska ulica broj 9 u Beogradu.

Što se tiče same obuke, osnovna policijska obuka u Centru se odvija po principima učenja odraslih i u malim grupama. Nastavni proces podrazumeva najsavremenije nastavne metode, koje omogućavaju odraslima da budu direktno uključeni u proces učenja.

Polaznici dobijaju i besplatan nastavni materijal, koji im pomaže da lakše savladaju obuku.
Da bismo vas bolje upoznali sa načinom života i rada u Centru, nabrojaćemo nešto od onoga što je polaznicima i nastavnom kadru na raspolaganju tokom obuke – kabineti opremljeni savremenim nastavnim sredstvima, poligoni na kojima će se odvijati različiti treninzi i uvežbavanja, namenski objekti za policijsku obuku, kao što su npr. objekat za situacionu obuku, tzv. taktička kuća i filmska streljana, sportski tereni, sportska hala sa teretanom, kao i sala za borilačke veštine.

Pored toga polaznici mogu da koriste biblioteku i čitaonicu, bioskopsku salu/amfiteatar, klupske prostorije za različite vannastavne aktivnosti, telefonske govornice i kantinu.

Nastavni plan i program osnovne policijske obuke izrađen je na osnovu analize posla i zadataka uniformisanih policijskih službenika opšte nadležnosti za koje je Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u propisana srednja stručna sprema. Na osnovu analize posla i zadataka određena su znanja, veštine, sposobnosti i stavovi neophodni za kompetentno obavljanje osnovnih policijskih poslova.
Svrha obuke je osposobljavanje polaznika za poslove uniformisanog policijskog službenika opšte nadležnosti.

Cilj osnovne policijske obuke je osposobljavanje polaznika za kompetentno obavljanje osnovnih policijskih poslova, u skladu sa zakonima i drugim propisima i aktima Republike Srbije, kao i međunarodnim ugovorima i konvencijama koje je usvojila Republika Srbija i standardima policijskog postupanja.

Po završetku obuke polaznik će biti osposobljen za rad na održavanju javnog reda i obezbeđenja, rad na poslovima suzbijanja kriminaliteta, primenu policijskih ovlašćenja i upotrebu sredstava prinude i kontrolu i regulisanje saobraćaja.

S obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima rada i potrebu kontinuiranog stručnog usavršavanja, polaznici će biti u stanju da primene teorijska znanja u praktičnom kontekstu, efikasno rade u timu, saslušaju i razumeju različite sadržaje u raznim komunikacijskim situacijama i govore precizno i jasno, preuzmu odgovornost za vlastito usavršavanje i napredovanje u poslu i karijeri, razumeju ulogu i odgovornost institucija važnih za organizaciju društvenog života na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, blagovremeno reaguju na promene u radnoj sredini, primene sigurnosne i zdravstvene mere u procesu rada, koriste informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Ove multifunkcionalne veštine i sposobnosti su rezultat dobro organizovane i fleksibilne obuke usmerene na kvalitetno obavljanje zadataka u okviru nadležnosti, zajedničkog rada nastavnika i polaznika u svim modulima i predmetima, primene strategija, metoda i tehnika aktivnog učenja i usvajanja znanja, veština i stavova u nastavi.

Polaznici se kontinuirano ocenjuju u odnosu na očekivane ishode koji su precizno definisani u Programu putem testova znanja, situacionih testova, usmenog ispitivanja i demonstracije praktičnih veština.

Po završetku treće faze obuke u Centru za osnovnu policijsku obuku polaznici polažu završni ispit.

Završni ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju imenuje direktor policije. Polaznik koji nije položio završni ispit upućuje se na popravni ispit. Popravni ispit se polaže u roku koji ne može biti kraći od 15, niti duži od 30 dana od dana polaganja završnog ispita. Popravni ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju imenuje direktor policije.

Polaznici koji polože završni ispit zasnivaju radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u statusu pripravnika upućuju se na stručnu obuku u područne policijske uprave, gde se dalje po posebnom programu, uz učešće policajca mentora, osposobljavaju za samostalan rad na radnom mestu uniformisanog policijskog službenika opšte nadležnosti za koje je propisana srednja stručna sprema.

Nakon uspešno završenog pripravničkog staža – stručne obuke koja se odvija u područnim policijskim upravama, polaznik stiče pravo na polaganje stručnog ispita, koji, ako uspešno položi, dobija zvanje mlađi vodnik policije.
Napomenuli bismo i to da Ministarstvo unutrašnjih poslova, pored polaznika Centra, svake godine u radni odnos primi i određeni broj svršenih studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta koji su stekli potrebne veštine i znanja koji će im pomoći u profesionalnom i karijernom razvoju i napretku u MUP-u. Ovo je dobra praksa Ministarstva, i Strukovno udruženje policije podržava ovakve odluke od kojih neposredno zavisi bezbednost građana u Srbiji, a zapošljavanjem stručnog i obučenog kadra može samo da ima pozitivan uticaj na to.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *