Reakcija na laži Novog policijskog sindikalnog saveza
13 novembra, 2017
Sastanak radne grupe za pravna pitanja
14 novembra, 2017

Alkotestiranje vozača

Utvrđivanje prisustva alkohola kod učesnika u saobraćaju predstavlja posebnu meru i ovlašćenje određeno Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje se preduzima radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja.

Ujedno predstavlja i policijsko ovlašćenje određeno Zakonom o policiji.

Radi utvrđivanja prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu, policijski službenik može lice za koje sumnja da je učinilac krivičnog dela, prekršaja ili učesnik nekog događaja da podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.).

Učinilac dela dužan je da bez odlaganja postupi po nalogu policijskog službenika i omogući vršenje ispitivanja pomoću odgovarajućih sredstava.

Ukoliko se iz očigledno opravdanih razloga ne može izvršiti ispitivanje policijski službenik može lice da dovede radi stručnog pregleda u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

Učinilac dela dužan je da se podvrgne takvom pregledu.

Nećemo se baviti citiranjem zakonskih odredbi a koga interesuje detaljnije, može pročitati članove 187. 287. i 289. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i članove 64. I 101. Zakona o policiji.

Više ćemo se bazirati na praktično postupanje saobraćajne policije, princip rada etilometara koje koristi srpska policija, istine i zablude u vezi sa istim, zaprećene sankcije i dr.

Saobraćajna policija u Srbiji koristi dva tipa etilometra[1] nemačkih proizvođača Envite Ctipa Alco Quant 6020 i Dreger tipa Alcotest 7800.

Svi uređaji koji se koriste na terenu poseduju uverenje o odobrenju tipa merila izdato od strane Direkcije za mere i dragocene metale i redovno se podvrgavaju periodičnom (godišnjem) overavanju merila shodno metrološkim propisima[2].

Oba uređaja imaju dva moda rada, tkz.pasivni i aktivni mod rada uređaja. Pasivnim modom rada određuje se prisutnost čestica etanola u vazduhu, a aktivnim modom rada utvrđuje se tačna koncentracija alkohola u organizmu izdahom ispitanika – tkz. „duvanje u dreger“.

Aparati su veoma osetljivi i reaguju samo i jedino na etanol[3]!

Dakle, bilo koje priče i izgovori tipa „pio sam lekove“, „mazala sam nokte“, „jeo sam pepermint bombone“,  „jeo sam voće, pa krenulo vrenje“ i sl. „ne piju vodu“.

Pasivni mod rada beleži bilo koje čestice etanola u vazduhu, senzor etanola je veoma osetljiv, što znači da može da detektuje čestice etanola i  u kabini vozila, ako su primera radi putnici konzumirali alkohol, ili pak reaguje na tečnost za pranje vetrobranskog stakla ako je na bazi etanola. Iz tih razloga se i utvrđuje tačna koncentracija alkohola u organizmu aktivnim modom i izdahom vozača kada se beleži i meri samo koncentracija alkohola u organizmu.

Princip rada Alco Quant 6020 je elektrohemijski. U senzorskom sistemu dolazi
do elektrohemijske reakcije u kojoj etilalkohol prelazi u acetaldehid uz oslobađanje
elektrona. Struja tako dobijenih elektrona srazmerna je koncentraciji etilalkohola
u uzorku. Ugrađenim i kroprocesor tu struju preračunava u koncentaciju etilalkohola
u krvi, koja se, kao rezultat merenja, pojavljuje na displeju. Rezultat merenja izražen je
u mg/L.

Vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu niti da počne da upravlja vozilom ako je pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci.

Pod dejstvom alkohola je vozač, odnosno lice za koje se analizom odgovarajućeg uzorka krvi utvrdi sadržaj veći od 0,30 mg/ml ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mere alkoholisanosti (alkometrom i dr.), što odgovara sadržini alkohola u krvi većoj od 0,30 mg/ml.

Dakle, koncentracija do 0,30 mg/ml alkohola u organizmu nije zakonom inkriminisana, već to predstavlja koncentracija od 0,31 mg/ml osim dole navedene kategorije učesnika.

Sledeće kategorije vozača uopšte ne smeju biti pod bilo kojim dejstvom alkohola u organizmu:

 • Vozač motornog vozila koje je registrovano za prevoz više od osam lica, osim vozača, odnosno čija je masa veća od 3.500 kg,
  2) vozač motornog vozila koji obavlja javni prevoz lica, odnosno stvari,
  3) vozač vozila kojim se prevoze opasne materije, odnosno vrši vanredni prevoz,
  4) vozač vozila kategorije A1, A2, AM i A,
  5) instruktor vožnje,
  6) kandidat za vozača tokom praktične obuke i polaganja praktičnog dela vozačkog ispita,
  7) vozač sa probnom vozačkom dozvolom,
  8) lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom,
  9) ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita,
  10) vozač vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozač vozila pod pratnjom.

Učesnik u saobraćaju (vozač ili pešak), koji nakon izvršenog ispitivanja pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, drogatest i dr.) osporava dobijene rezultate, može zahtevati da se izvrši analiza krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija, u odgovarajućoj ustanovi, o sopstvenom trošku. Zahtev se podnosi u pisanoj formi, na licu mesta, u zapisnik u kome su utvrđeni rezultati ispitivanja.

Ako je utvrđivanjem sprovedenim prema odredbama ovog člana utvrđeno da je pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci, troškove utvrđivanja snosi učesnik u saobraćaju.

Analizu krvi, urina i/ili drugih telesnih materija u cilju utvrđivanja sadržaja alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci u organizmu može vršiti samo zdravstvena ustanova koja dobije ovlašćenje za to od ministarstva nadležnog za zdravlje.

To znači da ukoliko učesnik u saobraćaju zahteva vađenje krvi radi ekspertize na alcohol mora prvo da se podvrgne alkotestu putem etilometra, pa tek onda ima pravo na vađenje krvi.

Vozaču koji je pod nedozvoljenim dejstvom alkohola, policijski službenik će uručiti potvrdu o izdatom naređenju o isključenju iz saobraćaja, (PMO obrazac).PMO obrazcem se nalaže vozaču da vozilo ukloni sa kolovoza, s tim da sa tog mesta ne sme produžiti vožnju dok traju razlozi zbog kojih je isključen, odnosno do određenog vremena ili da vozilo odveze na pogodno mesto i pri tome će policijski službenik sedeti u vozilu ili da se vozilom kreće neposredno iza ili ispred službenog vozila do određenog mesta ukoliko okolnosti slučaja ukazuju da vozač vožnjom neće ugroziti bezbednost saobraćaja, a može, uz prisustvo vozača, upravljati njegovim vozilom do određenog mesta.

U PMO obrazcu je konstatovano da je nad njim izvršena posebna mera I ovlašćenje – alkotestiranje I da je isključen iz saobraćaja[4] a potom mu ponuditi da u rubrici “NAPOMENA” u dnu PMO obrazca svojeručno napiše da pismeno zahteva vađenje krvi, a potom ga odvesti u referentnu zdravstvenu ustanovu radi vađenja krvi.

METROLOŠKA SVOJSTVA MERILA Envite C-atipa Alco Quant 6020

Granice dozvoljenih grešaka su:

 

Za sadržaj alkohola manji od 0,400 mg/L ± 0,020 mg/L apsolutne vrednosti
Za sadržaj alkohola jednak ili veći od 0,400 mg/L, a manji od 1,000 mg/L ± 5 %izmerene vrednosti
Za sadržaj alkohola jednak ili veći od 1,000 mg/L, a manji od 2,000 mg/L ± 10 %izmerene vrednosti
Za sadržaj alkohola jednak ili veći od
2,000 mg/L
± 20 % izmerene vrednosti

 

Referentni uslovi:

Temperatura: – 5 ºС dо 50 ºС
Najmanji protok: 1,2 L/min
Atmosferski pritisak: 60 kPadо 140 kPa
Relativna vlažnost vazduha: 20 % dо 98 %

 

 

 

KAZNE ZA VOŽNJU POD DEJSTVOM ALKOHOLA

I STEPENI ALKOHOLISANOSTIVOZAČA,

INSTRUKTORA VOŽNJE I KANDIDATA ZA VOZAČA

 

 

količinaalkohola u

organizmu (mg/ml) i

stepenialkohholisanosti

novčana

(dinara)

zatvor

(dana)

poeni dozvola

(meseci)

blagaalkoholisanost

do 0,3

(samoprofesionalci,

probnavozačka

A kategorije)

5.000
 

od 0,3 do 0,5

(umerenaalkoholisanost)

 

5.000
 

od 0,51 do 1,2

(srednjaalkoholisanost)

 

6-20.000 do 30 dana 6 3 – 12
 

od 1,21 do 1,6

(teškaalkoholisanost)

 

15-30.000 do 30 dana 10 6 – 12
 

od 1,61 do 2,0

(veomateška)

 

15-30.000 do 30 dana 12 8 – 12
 

preko 2,0

(potpunaalkoholisanost)

 

100-120.000 15 do 60 dana 14 8 – 12
 

odbijanjealkotesta

 

100-120.000 15 do 60 dana 14 8 – 12

 

Na nekim benzinskim stanicama širom Srbije se prodaju jednokratni alkotest aparati i cena im se kreće oko 300 dinara. Ovi aparati nisu pouzdani i naš je savet da je bolje za te pare da platite taksi i bezbedno stignete kući.

[1]Etilometar je merilo koje meri i prikazuje masenu koncentraciju alkohola u izdahu ispitanika unutar propisanih granica greške (član 3. stav 1. tačka 1.Pravilnika o etilometrima(„Sl. glasnik RS“, br. 124/2014)).

[2]Pogledati Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja(„Sl. glasnik RS“, br. 49/2010 I 110/2013).

[3]Etanol ili etil-alkohol(hemijska formula C₂H₅OH) je organsko jedinjenje iz grupe alkohola. Etanol je glavni alkohol u alkoholnim pićima, proizvedenom fermentacijom šećera posredstvom kvasca. On je neurotoksičan psihoaktivna materija i jedna od najstarijih rekreacionih dozvoljenih droga.

[4]Policijski službenik će privremeno isključiti vozača iz saobraćaja ako je pod dejstvom alkohola koje je nedozvoljeno zakonom, i to na 12 sati vozača za kojeg se utvrdi da je u stanju blage i umerene alkoholisanosti i 24 sata vozača koji je u stanju srednje, teške, veoma teške, potpune alkoholisanosti, vozača koji odbije da se podvrgne alkotestu i vozača koji zahteva analizu krvi, odnosno urina.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *