psihološkoj pomoći i psihološkoj zaštiti
Mišljenje o novom pravilniku o psihološkoj pomoći i psihološkoj zaštiti
19 juna, 2017
Goran Bajšanski
Dvostruki svetski i evropski šampion u savate boksu Goran Bajšanski
15 jula, 2017

Akademik Prof. Dr Marko Todorović

dr Marko Todorović
Todorović M. Marko rođen je 15. oktobra 1947. godine u selu Trbušcu, op ština Vladimirci. Višu i visoku školsku spremu stekao je na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, dok je magistarsku i doktorsku disertaciju od branio na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. U doktora tehničkih nauka iz područja hemijskog inženjerstva promovisan je 1988. godine. Od 1975. godine radio je na mestu profeso ra Hemije i Poznavanje robe sa hemijom i tehno logijom, u Obrazovnom centru za ekonomske kadro ve u Šapcu, a od 1979. kao saradnik do 1/3 radnog vremena na Višoj školi usmerenog obrazovanja u Valjevu za predmete Nauka o ishrani i Poznavanje robe (1979–1990).

 

Nakon odbra nedisertacije, 1988. godine, svoj pedagoški rad nastavlja kao profesor Višehemijsko-tehnološke škole u Šapcu u zvanju profesora više škole za predmete Organska hemijska tehnologija i Tehnologija polimera. U isto vreme, kao saradnik do 1/3 radnog vremena, prelazi na Višu tehnološku školu u Požarevac, gde je zatim izabran u zvanje profesora više škole za predmete Tehnologija žita i brašna i konditorskih proizvoda i Ambalaža u pre hrambenoj industriji, a navedene predmete je predavao od 1988. do 2009. godine.dr Marko Todorović

 

Po prestanku rata u Republici Srpskoj, među prvim prosvetnim radnicima pomaže formiranje novih fakulteta. Izabran je za docenta, a 26. jula 2000.godine u zvanje vanrednog profesora na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku za predmete Organska hemija i Tehnologija prirodnih proizvoda. Osim na vedenog fakulteta bio je angažovan šest godina na Poljoprivrednom fakultetu u Srpskom Sarajevu za predmet Organska hemija i na Ekonomskom fakultetu na Palama za predmet Poznavanje robe, a od 2000. godine prelazi, sa polovinom radnog vremena, na Visoku poljoprivrednu školu u Šapcu za predmete Opšta i neorganska hemija i Organska hemija, gde navedene predmete i sada predaje. Za postignute rezultate u ostvarivanju na stavnih planova i programa, u svim školama u kojima je radio, bio je uvek pohvaljivan i na građivan. O to me svedoče mnoge diplome, zahvalnice, nagrade, odlikovanja i priznanja, kao i Povelja Više tehničke škole u Požarevcu za izuzetne zasluge i značajne doprino se u radu i ostvarivanju programskih zadataka škole.

 

Nastavnici navedene škole napisali su i monografiju pod nazivom „Docent dr Mar ko Todorović – životni put, stvaralaštvo i dometi“ koja je promovisana 2000. godine. Povelja „Lider pronalazaštva Srbije“ dodeljena mu je 2005. godi ne od strane Saveza pronalazača Srbije za „postignute izuzetne rezultate u pronalazaštvu“. Odlu kom Izvršnog odbora Saveza pronalazača Srbi je od 24. januara 2005. godine data je saglasnost da prva knjiga iz edici je bu de monografi ja „Marko Todorović – naučnik i pronalazač“, koja je promovisa na 2007. godine. Kao pronalazač Marko Todorović ima veliki ugled. Sa svojim pronalascima učestvovao je na brojnim sajmovima i izložbama kako u zemlji tako i u inostranstvu (Biznis baza, Tesla fest, Arhimed, Eureka i dr.).

 

Posebno su zapaženi njegovi pronalasci i inovacije iz oblasti hemije, biotehnologi je i ekologije.Specijalni je savetnik nekoliko poznatih firmi kako u našoj zemlji tako i u SAD (PAX-cor po ra tion – Tek sas). Nakraju treba istaći da je prof. Marko Todorović bio mentor pri izradi diplomskih radova velikom broju studenata u navedenim višim školama i fakultetima. Bio je potpisnik mnogih referata za izbor na zvanja. Učestvovao je u komisijama za donošenje novih nastavnih planova i programa, a bio je i član komisije za posle diplomske studi je na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku. Napisao je i objavio veći broj knjiga, naučnih i stručnih radova, kao i stručnih članaka u dnevnim listovima. Bio je recenzent nekoliko knjiga i udžbenika.

 

Za uspešno održana predavanja na Federalnom univerzitetu Brazila u Gojaniji i izuzetno naučno predstavljanje naše zemlje, dodeljena mu je Zahvalnica naše ambasade u Brazilu. To je bio razlog da ponovo bude pozvan u Brazil od 10. do 30. aprila 2005. godine i održi predavanja na Univerzitetu Passo Fundo u istoimenom gradu. Od navedenih univerziteta poseduje sertifikate. U vreme boravka u Brazilu, 12. aprila 2005. godine u našoj zemlji je izabran za redovnog člana Srpske akademije inovacionih nauka u Beogradu.
Na poziv Ruske akademije nauka 28.juna 2011. god održao je predavanje na čuvenom Lomonosovom  univerzitetu i nagrađen zlatnom  medaljom Ruske akademije nauka.

 

Živi i radi u Šapcu.  www.drmarkotodorovic.com

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *