Zabrana tetovaže/brade policijskim službenicima, kršenje Ustavom garantovanih prava?!

Radni sastanak o povučenom nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima
21 jula, 2022
PRVA TRIBALION OCR TRKA I PRVA MEDALJA
25 septembra, 2022

Zabrana tetovaže/brade policijskim službenicima, kršenje Ustavom garantovanih prava?!

Strukovno udruženje policije je stava da se pitanje nošenja brade i/ili tetovaže sa sadržajem koji nije uvredljiv ubraja u pravo zaštićeno Ustavom Republike Srbije i međunarodnim konvencijama.

Smatramo da su načini ispoljavanja uverenja, vere i osobenosti svakom pojedincu dati na volju, odnosno da svaki pojedinac pa i uniformisani policijski službenik ima prava da izabere u kojem obliku će ispoljiti svoju veru, odnosno uverenje i osebenost.

Polazeći od misije, vizije i ciljeva Strukovnog udruženja policije imamo moralnu i profesionalnu obavezu da ukažemo na povredu ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006 i 115/2021) i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava Saveta Evrope (Zakon o ratifikaciji „Sl. list SCG – Međunarodni ugovori“, br. 9/2003, 5/2005 i 7/2005 – ispr. i „Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 12/2010 i 10/2015) , Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima (Zakon o ratifikaciji „Službeni list SFRJ“, br. 7/71), a sadržanu u članu 25. stavu 5. i člana 27. stava 1. Pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 13 od 14. februara 2018, 83 od 27. avgusta 2021).

Članom 25. stavom 1. Pravilnika propisano je da uniformisanim policijskim službenicima nije dozvoljeno da „tetovaže budu na vidljivim delovima tela, a ukoliko postoje treba da budu pokrivene odećom.“

Članom 27. stavom 1. propisano je da „uniformisani policijski službenik ne može da nosi bradu, a može da nosi brkove, koji ne smeju da prelaze visinu linije gornje usne“, a stavom 2. da „ostali zaposleni koji policijske i druge unutrašnje poslove obavljaju u građanskom odelu, mogu nositi brkove i bradu u prirodnoj boji.“

Smatramo da su citirane odredbe Pravilnika u suprotnosti sa članom 18, 21. i 27. Ustava, članom 8. stav 1. članom 9. stav 1. i članom 14. Evropske konvencije, zatim članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, te članom 2. stav 1, članom 18. stav 1. i članom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

S toga, Strukovno udruženje policije je zatražilo mišljenje Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti povodom spornih odredbi i statusa uniformisanih policijskih službenika.

Sve zemlje u okruženju i zemlje Evropske unije dozvoljavaju uniformisanim policijskim službenicima da nose bradu i tetovaže. Brojne su presude Evropskog suda za ljudska prava protiv raznih država a koji je presudio da propis kojim se zabraljuje nošenje brade i tetovaža uniformisanim policijskim službenicima predstavlja kršenje prava na privatni život i slobodu vere. Najsvežiji primer iz regiona je odluka Ustavnog suda BiH1 koji je u dve odvojene odluke takože utvrdio povredu navedenih ljudskih prava.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *