Policija nastavlja sa izvanrednim rezultatima!
14 oktobra, 2017
Reci NE drogi u školi!
21 oktobra, 2017

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima!

Strukovno udruženje policije pozdravlja odlučnost Ministarstva unutrašnjih poslova da se u potpunosti suprotstavi trgovini ljudima i da intenzivno preduzima niz preventivnih i represivnih mera na suzbijanju ove vrste kriminaliteta.

Akcenat će se staviti i na preventivne aktivnosti koje se do sada skoro nisu ni preduzimale, a koje će se ogledati u direktnom učešću policijskih službenika MUP RS na okruglim stolovima, tribinama, na radio i TV emisijama i edukacijama dece i omladine u školama, i na časovima predmeta Osnovi bezbednosti dece koja u okviru nastavnog plana i programa ima i temu „Trgovina ljudima“.

Veoma je bitno i pohvalno što je Ministarstvo unutrašnjih poslova problem trgovine ljudima prepoznalo kao jednu od važnih tema za edukaciju dece u ranom uzrastu i važnost da prepoznaju šta je prevara, radna eksploatacija i kako da se od tih opasnosti zaštite.

Od 2007. godine u Srbiji svakog 18. oktobra obeležava se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.

U cilju jačanja nacionalnog mehanizma upućivanja i bolje zaštite žrtava trgovine ljudima, kao i usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, izrađena je nova Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine sa pratećim Akcionim planom za period 2017-2018. godine, koju je Vlada usvojila na sednici 04.08.2017. godine.

Nova strategija ima za cilj da obezbedi sveobuhvatan i kontinuiran odgovor društva na trgovinu ljudima, u skladu sa dinamikom novih izazova, rizika i pretnji, na taj način što će se unaprediti sistem prevencije, pomoći i zaštite žrtava i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom.

Do ostvarenja ovog cilja Strategije doći će se funkcionalnim povezivanjem i  institucionalnom izgradnjom kapaciteta svih partnera, kao i unapređenjem partnerstva na lokalnom nivou, reformom Direkcije policije i unapređenjem specijalizovanih jedinica za borbu protiv trgovine ljudima u okviru kriminalističke policije, reformisanjem Saveta za borbu protiv trgovine ljudima, imenovanjem Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima od strane Vlade, kao i obrazovanjem Radne grupe za sprovođenje i praćenje Strategije.

Pozdravljamo i formirnje Saveta za borbu protiv trgovine ljudima, čija je glavna uloga da definiše nacionalnu politiku borbe protiv trgovine ljudima, da predlaže mere, propisuje i usvaja strateške i sveopšte ciljeve u borbi protiv trgovine ljudima. Savetom rukovodi ministar unutrašnjih poslova, a članovi su ministri za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,pravde, finansija, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i zdravlja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *